Yuting Hu

Graduate Student
Advisor: Lipshutz

Office Location

Chem 1005C

Specialization

Organic Chemistry

Education

2018 entered UCSB Chemistry PhD program

B.S. Chemistry, Nankai University